Regulamin

§ 1
[Przedmiot]
Regulamin określa warunki funkcjonowania oraz korzystania ze strony www.i-bra.szczecin.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników,
a także zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

§ 2
[Słowniczek]
 1. Usługodawca – podmiot udostępniający zasoby strony i-BRA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 2. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków (liter i/lub cyfr), stosowany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 3. Login – stworzone przez Użytkownika, jego indywidualne oznaczenie składające się z liter i/lub cyfr, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji;
 4. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) korzystający ze strony.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 
§ 3
[Obowiązki Użytkownika]
 
 1. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny
  z prawem  i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa
  własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich.
 2. Użytkownik, dla ochrony bezpieczeństwa wprowadzanych danych, powinien zachować w tajemnicy wszelkie
  dane umożliwiające mu dostęp do strony w szczególności zaś Login oraz Hasło.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wprowadzonych do Serwisu danych, w szczególności
  tych, które są niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 4. Użytkownik ma obowiązek weryfikacji zwartości merytorycznej BLOGA i nie powinien powoływać się na treść
  BLOGA a jedynie posiłkować się treścią do wspominanej weryfikacji zawartości merytorycznej.

§ 4
[Ochrona praw własności intelektualnej]

 1. Treści udostępniane w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn: Dz.U z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), i jako takie korzystają
  z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu, a także modyfikowanie czy
  wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na
  piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5
[Postanowienia końcowe]
 1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie lub od innego wskazanego przez Usługodawcę dnia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2016 roku.