Właściwość urzędu skarbowego

Właściwość urzędu skarbowego oznacza, do którego urzędu podatnik powinien odprowadzić podatek lub/i deklarację.

 • VAT

– osoby fizyczne – urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, nie ma znaczenia adres głównego miejsca wykonywania działalności.

–  osoby inne niż fizyczne (np. sp. z o.o.) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy

 

 • PIT-5 lub PIT-5L, PIT-28

Podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany powinien być do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jeżeli podatnik zmieni miejsce zamieszkania to następuje zmiana urzędu właściwego. Nie ma znaczenia adres głównego miejsca wykonywania działalności.

 

 • PIT-4 – podatek za pracowników

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że płatnik będący osobą fizyczną musi przekazywać miesięczne zaliczki pobrane
od wynagrodzeń do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania, z kolei
osoby inne niż fizyczne (np. sp. z o.o.) do urzędu właściwe ze względu na adres siedziby firmy.  Czyli reasumując PIT-4 przekazujemy do urzędu,
w którym sami jako przedsiębiorcy rozliczamy podatek dochodowy.

 

 • PIT-11 – deklaracja za indywidualnego pracownika

Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na PIT należy przekazać pracownikom do końca lutego kolejnego roku oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania danego pracownika bądź urzędowi skarbowemu właściwemu realizującemu sprawy
osób nierezydentów – w przypadku pracowników-obcokrajowców (zachodniopomorskie = 3 US w Szczecinie).

 

 • CIT

Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym do adresu siedziby firmy.

 

 • PCC
 1. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości właściwym urzędem skarbowym jest urząd ze względu na miejsce położenia
  tej nieruchomości.
 2. W przypadku przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych oraz od pozostałych umów – właściwym jest
  naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.

Link do weryfikacji po adresie zamieszkania/siedziby właściwości US.