Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019 roku
W 2019 roku ma obowiązywać nowa kwota minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z ustawą dodatek w porze nocnej i dodatek za godziny nadliczbowe nie będzie wliczany do wynagrodzenia), która ma wynieść 2.250 zł brutto. W związku z tym w 2019 roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa, która ma być zwaloryzowana do kwoty około 14,70 zł. Brutto za godzinę.

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?
Stawką godzinową mają być objęte osoby zatrudnione na umowach zlecenia, oraz samozatrudnione, które w formie jednoosobowej świadczą usługi dla firm. Mówiąc dokładniej, chodzi o osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w innym kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej.
W tym przypadku bez znaczenia jest fakt w jaki sposób został ustalony sposób wynagrodzenia (stawka godzinowa, dzienna, tygodniowa, czy miesięczna). Powyższe wynagrodzenie ma być wypłacane w formie pieniężnej przynajmniej raz w miesiącu. Przepisy nie precyzują, czy wypłata wynagrodzenia powinna przypadać w miesiącu, za który przysługuje. Należy uznać, że w pełni dopuszczalne będzie jednak dokonywanie rozliczeń pomiędzy stronami stosunku cywilnoprawnego po zakończeniu miesiąca,w którym dana umowa była realizowana, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że samo rozliczenie wynagrodzenia jest zazwyczaj związane z koniecznością zamknięcia pewnego okresu, zebrania informacji o liczbie wypracowanych godzin itp.

Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Z wynagrodzenia za minimalną stawkę godzinową wyłączone będą między innymi: rodzinne domy pomocy, oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych przy opiece osób niepełnosprawnych, oraz osoby zatrudnione przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Do grupy osób wyłączonych zaliczają się również zleceniobiorcy, którzy sami ustalają miejsce
i czas realizacji powierzonych im zadań, a ich wynagrodzenie zależy tylko i wyłącznie od osiągniętego rezultatu (wynagrodzenie prowizyjne). Jak również zleceniobiorcy, którzy zatrudniają pracowników lub zawierają umowy z innymi zleceniobiorcami (w okresie wykonywania umowy zlecenia; chodzi tu np. o podwykonawców).

Obowiązki stron umowy
Wypłata wynagrodzenia wynikająca z minimalnej stawki godzinowej nakłada na obydwie strony umowy pewne obowiązki. Przede wszystkim jest to obowiązek potwierdzania liczby przepracowanych godzin, który z zasady powinien być określony w umowie. Jednak jeżeli w umowie brak jest takiego zapisu, to na zleceniobiorcy będzie ciążył obowiązek przedłożenia w formie pisemnej lub elektronicznej informacji o liczbie przepracowanych godzin w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Z kolei zleceniodawca (przedsiębiorca) będzie miał obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę przepracowanych godzin przez 3 lata licząc od dnia kiedy wynagrodzenie stało się wymagalne.

Państwowa Inspekcja Pracy i jej nowe możliwości kontroli

Zgodnie z ustawą Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) uzyska nowe możliwości kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów prawa i legalności zatrudnienia o każdej porze dnia i nocy bez konieczności wcześniejszego powiadamiania przedsiębiorcy. PIP skontroluje, czy przedsiębiorca wypłacił minimalną stawkę za godzinę, a w razie wystąpienia zaniedbania w tej kwestii będzie mógł wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia. Przedsiębiorcy za niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z nowej ustawy będą groziły sankcje (kara grzywny w wysokości od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł).