ZUS ulga na START

Kompleksowo o „Ulga na start”.

 

Od 30 kwietnia 2018 roku w Polsce obowiązuje Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw dotyczących biznesu i przedsiębiorczości – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650). Jedna z ustaw uprawnia do tzw. „ulgi na start”, czyli skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulga jest skierowana do nowych przedsiębiorców oraz takich, którzy wracają do biznesu po 5 latach od zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie mogą jednak wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego wykonywali czynności wchodzące w zakres wykonywanej przez nich działalności przed rozpoczęciem własnej działalności, jeśli pracowali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Przedsiębiorca, który spełnia te warunki nie podlega obowiązkowi płacenia ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy kalendarzowych od faktycznego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Za „faktyczny” dzień ministerstwo rozumie taki dzień, w którym przedsiębiorca dokona pierwszej czynności w obrocie gospodarczym związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeśli ten dzień przypada pierwszego dnia miesiąca, to miesiąc ten można wliczyć do 6 miesięcy korzystania z ulgi, natomiast jeśli dzień ten nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, to należy go pominąć.

Warto pamiętać, że „ulga na start” nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należy odprowadzać do ZUS. W 2018 roku jest to koszt w wysokości 319,94 złotych. Ulga nie dotyczy także ubezpieczenia chorobowego, które uprawnia do otrzymywania zasiłku w czasie choroby, oraz ubezpieczenia wypadkowego, które uprawnia do otrzymania świadczeń w razie wypadku.

Co ważne, przedsiębiorca, który dobrowolnie zrezygnuje z należnej mu ulgi poprzez zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych nie może ponownie skorzystać z ulgi, nawet gdy nie minął jeszcze 6-miesięczny okres jej obowiązywania.

Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca ma obowiązek wyrejestrowania się z ZUS w ciągu 7 dni od dnia utraty prawa do ulgi (korzystając z druku ZUS ZWUA) i zarejestrowania się ponownie do pełnopłatnych ubezpieczeń (korzystając z druku ZUS ZUA). Na szczęście, po okresie korzystania z ulgi przedsiębiorca będzie mógł opłacać tzw. „mały” ZUS przez kolejne 24 miesiące.